Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11305
Title: Giáo trình xã hội học về lứa tuổi
Authors: Phạm, Hương Trà
Keywords: Xã hội học;Lứa tuổi
Issue Date: 2021
Publisher: Hà Nội: Thanh niên
Abstract: Giáo trình gồm 5 chương: Khái luận chung về các nhóm lứa tuổi; Xã hội học nghiên cứu về trẻ em và vị thành niên; Xã hội học nghiên cứu về thanh niên; Xã hội học nghiên cứu về người cao tuổi; Quy trình thực hiện nghiên cứu xã hội học về lứa tuổi
Description: 268 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11305
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File SizeFormat 
36. GT xahoihocvelua tuoi.pdf5.97 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.