Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11303
Title: Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào?
Authors: Schiff, Peter D
Schiff, Andrew J
Keywords: Phát triển;Kinh tế;Sụp đổ
Issue Date: 2018
Publisher: Hồng Đức
Abstract: Giải thích nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế, tầm quan trọng của thương mại, tiết kiệm, rủi ro, căn nguyên của lạm phát, tác động của lãi suất và kích thích kinh tế, khả năng xảy ra tăng trưởng và khủng hoảng kinh tế... thông qua câu chuyện ngụ ngôn hiện đại giúp bạn hiểu được vì sao một nền kinh tế có thể tăng trưởng hay sụp đổ.
Description: 294tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11303
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
19. Nen kinh te tang truong va sup do.pdf14.41 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.