Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11302
Title: Thể chế chính trị một số nước ASEAN
Authors: Nguyễn, Xuân Tế
Keywords: Thể chế chính trị;Đông Nam Á
Issue Date: 1999
Publisher: Hà Nội: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách trình bày một cách hệ thống thể chế chính trị của sáu nước thành viên Bru-nây; In-đô-nê-xi-a; Ma-lai-xi-a; Phi-lip-pin; Thái Lan; Xin-ga-po
Description: 162 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11302
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
37. The che chinh tri mot so nuoc asean.pdf3.54 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.