Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11301
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Thị Thúy Bình
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Dân trí;Vận dụng
Issue Date: 2021
Publisher: Hà Nội: Tư pháp
Abstract: Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản và sự vận dụng di sản Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí Việt Nam trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí đã kế thừa, nối tiếp, đồng thời phát triển và nâng lên tầm cao mới truyền thống hiếu học, coi trọng hiền tài, trí thức trong văn hóa dân tộc; trở thành nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cho đường lối, chính sách nâng cao dân trí của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
Description: 260 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11301
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
35.Tu tuong HCM ve nang cao dan tri.pdf6.63 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.