Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11300
Title: Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và ý nghĩa đối với thế giới đương đại
Authors: Nguyễn, Minh Hoàn
Keywords: Chủ nghĩa xã hội;Trung Quốc
Issue Date: 2022
Publisher: Hà Nội: Lý luận chính trị
Abstract: Từ những vấn đề nêu trên, Cuốn sách Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và ý nghĩa đối với thế giới đương đại tập trung phân tích những nội dung cơ bản về cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc qua các giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, từ đó chỉ ra một số đánh giá về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới đối với phong trào cộng sản quốc tế hiện nay.
Description: 288 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11300
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
34. CNXH dac sac TQ.pdf8.38 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.