Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11299
Title: Nghiên cứu dư luận xã hội
Authors: Dương, Thị Thu Hương
Keywords: Dư luận xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Cuốn sách tập trung giới thiệu các kiến thức cơ bản về DLXH, đặc biệt trình bày về các phương pháp, kỹ thuật và quy trình nghiên cứu DLXH từ tiếp cận Xã hội học. Với kiến thức được trang bị, người học không chỉ có được nền tảng hiểu biết đầy đủ về DLXH, các biện pháp quản lý DLXH phù họp, họ còn được trang bị kiến thức, kỹ năng tiến hành các nghiên cứu DLXH bài bản, khoa học, hiệu quả.
Description: 296 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11299
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
33. Nghien cuu du luan XH.pdf7.6 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.