Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11294
Title: Kinh tế phát triển căn bản và nâng cao
Authors: Đinh, Phi Hổ
Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Kinh tế;Phát triển
Issue Date: 2015
Publisher: TP. HCM: Nxb.Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách làm rõ bản chất của tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và quan hệ giữa ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển kinh tế; các lý thuyết kinh tế học về phát triển; kỹ năng sử dụng công cụ phân tích định lượng cho các mô hình kinh tế, sử dụng phần mềm SPSS và EVIEWS trong phân tích.
Description: 838 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11294
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. Kinh te phat trien can ban va nang cao.pdf26.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.