Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11292
Title: Giáo trình kinh tế phát triển
Authors: Đoàn, Phúc Thanh
Đồng, Văn Phường
Vũ, Đắc Độ
Keywords: Kinh tế học;Phát triển;Giáo trình
Issue Date: 2008
Publisher: Hà Nội: Thống kê
Abstract: Nội dung cuốn giáo trình này đã chú trọng làm rõ và phân biệt môn kinh tế học phát triển với các môn học khác về kinh tế trên cả ba phương diện: đổi tượng, nhiệm vụ và phạm vi để hạn chế sự chồng chéo, trùng ỉặp khi tiếp cận môn học; Đề cập đến nhiều khía cạnh lỷ thuyết khác nhau về phát trìên kinh tế và logic của chúng để tìm ra vấn đề trọng yếu nhất của sự phát triển ở từng giai đoạn lịch sử với tư cách là khâu đột phá của chính sách ở từng thời kỳ, để liên hệ vớỉ thực tế Việt Nam, cũng như để làm rõ nội hàm của các khái niệm, phạm trù liên quan. Phần câu hỏi hưóng dẫn ôn tập ở từng chương, ngoài những câu hỏi mang tính khái quát và tự luận, giáo trình lần này còn đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp người đọc phải “động não ’’ nhiều hơn.
Description: 193 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11292
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File SizeFormat 
27. GT kinh te PT.pdf3.83 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.