Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11290
Title: Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế
Authors: Hoàng, Đình Tuấn
Bùi, Dương Hải
Keywords: Toán;Kinh tế;Mô hình;Lý thuyết
Issue Date: 2019
Publisher: Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân
Abstract: Phương pháp mô hình toán kinh tế: giới thiệu những kiến thức cơ bản của quá trình mô hình hóa ; Mô hình tối ưu tĩnh trong kinh tế; Mô hình cân bằng tĩnh trong kinh tế; Mô hình động trong kinh tế
Description: Tái bản lần thứ nhất.- 784 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11290
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File SizeFormat 
25. GT ly thuyet mo hinh toan KT.pdf18.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.