Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11278
Title: Quản lý xã hội cấp cơ sở (Giáo trình lưu hành nội bộ)
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Đào, Thị Thông
Keywords: Quản lí xã hội;Cấp cơ sở;Giáo trình;Lưu hành nội bộ
Issue Date: 2010
Publisher: Hà Nội
Abstract: Giáo trình cung cấp cho người học cơ sở lý luận về cấp cơ sở và quản lý xã hội cấp cơ sở, rèn luyện kỹ năng cơ bản để làm tốt công tác quản lý ở cấp cơ sở
Description: ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Nhà nước - Pháp luật.- 187tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11278
Appears in Collections:Giáo trình nội bộ

Files in This Item:
File SizeFormat 
146. Quản lý xã hội cấp cơ sở.pdf4.1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.