Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11273
Title: Toàn dân đoàn kết chống Mỹ, cứu nước dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh (1954-1975
Authors: Hoàng, Trang
Keywords: Đoàn kết toàn dân;Kháng chiến chống Mỹ;Tư tưởng Hồ Chí Minh;1954-1975
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách không chỉ giúp bạn đọc thấy rõ được lý luận về tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, mà còn cho thấy Đảng ta đã vận dụng hết sức linh hoạt và nhuần nhuyễn những quan điểm cơ bản, những giải pháp và nguyên tắc của tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh một cách sáng tạo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhằm thực hiện thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên CNXH
Description: 220tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11273
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
148. Toàn dân đoàn kết chống mỹ, cứu nước.pdf4.87 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.