Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1127
Title: Kỹ năng làm phóng sự ngắn truyền hình cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương (Khảo sát các đài: Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang từ tháng 6/2013 - 6/2014)
Authors: Vương, Thị Hà
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Tuyên truyền;Biển đảo;Báo điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài như: một số khái niệm về tuyên truyền, biển đảo, tuyên truyền biển đảo, báo điện tử. Vai trò của báo điện tử trong tuyên truyền về biển đảo; Nội dung tuyên truyền về biển đảo trên báo điện tử Việt Nam; Ưu điểm và hạn chế của báo điện tử khi tuyên truyền về biển đảo; Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền về biển đảo trên báo điện tử… + Khảo sát, đánh giá thực trạng tuyên truyền về biển đảo trên Dangcongsan.vn, Tuoitre.vn và Vnexpress.net, để chỉ ra những thành công và hạn chế trong công tác tuyên truyền về biển đảo trên báo điện tử Việt Nam hiện nay. + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về biển đảo trên báo điện tử trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1127
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Thi Ha.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.