Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11265
Title: Lịch sử hành chính Việt Nam (Giáo trình lưu hành nội bộ)
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Hành chính;Việt Nam;Lịch sử;Giáo trình
Issue Date: 2010
Publisher: Hà Nội
Abstract: Nội dung gồm 7 chương, đề cập đến lịch sử hành chính nhà nước từ thời kỳ Văn Lang-Âu Lạc, thời kỳ chống sự xâm lược và đồng hóa của phong kiến phương Bắc, từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII; hành chính nhà nước thời Nguyễn đến 1945 và hành chính nhà nước từ Cách mạng Tháng Tám đến nay
Description: ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Nhà nước - Pháp luật.- 207tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11265
Appears in Collections:Giáo trình nội bộ

Files in This Item:
File SizeFormat 
169. Lịch sử hành chính Việt Nam.pdf5.04 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.