Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11253
Title: Lịch sử chính quyền Nhà nước Việt Nam
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Chính quyền nhà nước;Việt Nam;Lịch sử
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển của chính quyền nhà nước của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ khi xuất hiện Nhà nước đầu tiên ở nước ta cho tới ngày nay.
Description: ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Nhà nước - Pháp luật.- 236tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11253
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
165. Lịch sử chính quyền nhà nước VN.pdf5.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.