Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11250
Title: Giáo trình Khoa học quản lý (Dùng cho đào tạo Đại học, sau Đại học ngành Kinh tế)
Authors: Phan, Huy Đường
Keywords: Khoa học quản lí;Giáo trình
Issue Date: 2017
Publisher: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội
Series/Report no.: Tủ sách khoa học;MS: 280-KHXH-2017
Abstract: Nội dung gồm 6 chương đề cập đến những vấn đề: quản lý và quá trình phát triển của khoa học quản lý; hoạch định chiến lược; tổ chức và xây dựng cơ cấu tổ chức; lãnh đạo và quản lý sự thay đổi; kiểm tra; thông tin và quyết định
Description: 287tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11250
ISBN: 9786046273172
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File SizeFormat 
157. GT khoa học quản lý.pdf8.71 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.