Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1125
Title: Tổ chức nội dung kênh truyền hình dành cho trẻ em (Khảo sát kênh Bibi của Truyền hình Cáp Việt Nam)
Authors: Trần, Thị Hồng Ánh
Advisor: Trần, Thị Thu Nga
Keywords: Tổ chức;Nội dung;Kênh truyền hình;Trẻ em
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu, định dạng khung lý thuyết tổ chức nội dung cho kênh truyền hình dành cho trẻ em;Khảo sát thực trạng tổ chức nội dung kênh truyền hình dành cho trẻ hiện nay; Phát hiện những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nâng cao chất lượng tổ chức nội dung kênh truyền hình dành cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1125
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Hong Anh.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.