Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11248
Title: Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế
Authors: Đỗ, Hoàng Toàn
Nguyễn, Kim Truy
Keywords: Quản lí nhà nước;Kinh tế;Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Thống kê
Abstract: Nội dung gồm 5 chương đề cập đến những vấn đề chung về quản lý nhà nước; chức năng, vai trò, nguyên tắc và phương pháp của quản lý nhà nước về kinh tế; các công cụ quản lý vĩ mô về kinh tế của nhà nước; thông tin, quyết định và cơ cấu bộ máy nhà nước về kinh tế;
Description: ĐTTS ghi: Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11248
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File SizeFormat 
155. GT quản lý nhà nước về kinh tế.pdf10.02 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.