Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1124
Title: Quảng bá văn hóa dân tộc trên kênh du lịch truyền hình cáp Việt Nam (Khảo sát từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 6 năm 2012)
Authors: Trần, Thị Hải Yến
Advisor: Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Quảng bá;Văn hóa dân tộc;Du lịch;Kênh truyền hình;Truyền hình Cáp Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu về thực trạng quảng bá văn hóa dân tộc trên kênh Du lịchTruyền hình cáp Việt Nam, tác giả đưa ra những nhận xét, đánh giá và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng các chương trình quảng bá văn hóa dân tộc trên kênh Du lịch Truyền hình cáp Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1124
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Hai Yen.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.