Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11229
Title: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, tập 2
Authors: Nguyễn, Ngọc Hòa
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam;Giáo trình
Issue Date: 2006
Publisher: H.: Công an nhân dân
Abstract: Nội dung gồm 11 chương, trình bày các tội xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; tội phạm về môi trường, về ma túy; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; tội xâm phạm về chức vụ, hoạt động tư pháp,...; tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh,...
Description: ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội.- In lần thứ 9.- 466tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11229
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
166. GT Luật hình sự Việt Nam tập 2.pdf9.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.