Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11228
Title: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Tập 1
Authors: Nguyễn, Ngọc Hòa
Keywords: Luật hình sự;Việt Nam;Giáo trình
Issue Date: 2006
Publisher: H.: Công an nhân dân
Abstract: Nội dung gồm 19 chương, trình bày khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt Nam; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam; tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan, chủ thể, mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt, quyết định hình phạt, các chế định,...
Description: ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội.- In lần thứ 10.- 470tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11228
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161. GT luật hình sự Việt Nam tập 1.pdf10.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.