Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1122
Title: Báo chí Thái Nguyên tuyên truyền xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên
Authors: Trần, Thanh Tâm
Advisor: Vũ, Văn Hà
Keywords: Báo chí;Thái Nguyên;Thương hiệu;Chè
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tuyên truyền thương hiệu nói chung và thương hiệu chè nói riêng để tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá. - Khảo sát thực trạng nội dung và hình thức tuyên truyền xây dựng thương hiệu chè trên báo chí Thái Nguyên. - Phân tích, đánh giá những thành công, hạn chế trong tuyên truyền xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên và nguyên nhân của những thành công, hạn chế đó. - Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền xây dựng thương hiệu chè trên các phương tiện thông tin đại chúng nói chung và báo chí Thái Nguyên nói riêng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1122
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thanh Tam.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.