Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11218
Title: Toàn quốc kháng chiến - ý chí bảo vệ độc lập tự do, bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Authors: Lê, Văn Lợi
Keywords: Toàn quốc kháng chiến;Kêu gọi;Bảo vệ Tổ quốc
Issue Date: 2022
Publisher: Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử đảng .- Số 1 (375) .- Tr.45-49;
Abstract: Tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Quyết định phát động toàn quốc kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quyết định lịch sử, đúng thời điểm, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, khẳng định ý chí và khát vọng độc lập, hòa bình, tự do của toàn thể nhân dân Việt Nam. Tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ lịch sử vẫn luôn vang mãi, soi rọi công cuộc cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11218
Appears in Collections:Tạp chí Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File SizeFormat 
TC20220000043.pdf280.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.