Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1120
Title: Nâng cao chất lượng chương trình thời sự trên Đài truyền hình tỉnh Sa Văn Na Khết (Lào) (khảo sát từ 1/1/2013 đến 30/6/2013)
Authors: Phon xay sỷ la Phết
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Chương trình thời sự;Đài truyền hình;Sa văn na khết;Lào
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng, nguyên nhân thành công, hạn chế của một số chương trình Thời sự trên Đài truyền hình tỉnh Sa Văn Na Khết - Lào. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình thời sự của đài.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1120
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phon xay Sy la phet.pdf881.78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.