Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/112
Title: Khoa học chính sách công
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Đỗ, Đức Minh (Đồng chủ biên
Keywords: Khoa học;Chính sách công
Issue Date: 2008
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách được biên soạn dựa trên các kết quả nghiên cứu, giảng dạy của các tác giả khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuốn sách gồm 06 chương, với những nội dung: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp của khoa học chính sách công; Chủ thể, quy trình và phân tích chính sách công; Hoạch định chính sách công; Tổ chức thực hiện chính sách công; Đánh giá hoàn thiện chính sách công; Chính sách công ở Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/112
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khoa hoc chinh sach cong.pdf41.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.