Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1119
Title: Tính tương tác trong chương trình "Giờ cao điểm" của kênh VOV giao thông (khảo sát chương trình Giờ cao điểm từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2013)
Authors: Phan, Hoàng Quỳnh
Advisor: Nguyễn, Đức Dũng
Keywords: Tính tương tác;Chương trình truyền hình;Kênh truyền hình;VOV giao thông
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về tính tương tác phát thanh hiện đại nói chung, luận văn này có nhiệm vụ làm sáng tỏ thực trạng với những thành công, và những hạn chế, nhược điểm của tính tương tác trong chương trình “Giờ cao điểm” của kênh VOV Giao thông và qua đó đó đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng của chương trình này .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1119
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Hoang Quynh.pdf912.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.