Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11184
Title: Dấu ấn ngoại giao Việt Nam năm 2022
Authors: Bùi, Thanh Sơn
Keywords: Ngoại giáo;Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản .- Số 1(1006) .- Tr.21-26;
Abstract: Năm 2022, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo. Nhằm triển khai đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước cùng với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, nền ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam” đã được phát huy mạnh mẽ, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của đất nước.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11184
ISSN: 2734-9071
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File SizeFormat 
TC20230000016.pdf269.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.