Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11119
Title: Văn hóa hòa bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh - ý nghĩa dân tộc và thời đại, giá trị vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
Authors: Vũ, Dương Huân
Keywords: Văn hóa;Hòa bình;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Bảo vệ Tổ quốc;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản .- Số 2(983) .- Tr.39-46;
Abstract: Những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có giá trị về văn hóa hòa bình, thế hiện tầm nhìn xa, trông rộng của Người đối với việc thiết lập một tưong lai lâu dài trong quan hệ đối ngoại và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Giá trị của văn hóa hòa bình Hồ Chí Minh đã đi trước thời đại và càng phát huy mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11119
ISSN: 2734-9071
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File SizeFormat 
TC20220000138.pdf341.19 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.