Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11101
Title: Quản lý thông tin về đại dịch COVID-19 trên báo mạng điện tử Laophatthanane
Authors: Khambeng, Chanthavong
Advisor: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Quản lí thông tin;Dịch Covid-19
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tập trung khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng của báo mạng điện tử Laophatthananews trong việc quản lý thông tin phòng, chống dịch Covid-19, từ đó, đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của báo mạng điện tử Laophatthananews đối với quản lý thông tin phòng, chống dịch bệnh nói chung và thông tin phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11101
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031795.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.