Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1109
Title: Nâng cao tính chính luận trong bản tin tài chính trên kênh VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam (Khảo sát từ tháng 01/2013 đến tháng 06/2013)
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Advisor: Đậu, Ngọc Đản
Keywords: Tính chính luận;Bản tin tài chính;Kênh truyền hình;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ khái niệm, vai trò và mối quan hệ của tính chính luận, tính khách quan của thông tin báo chí -> dựa trên yếu tố lý luận và thực tiễn; - Làm rõ nội dung thông tin kinh tế trên báo chí hiện nay phản ảnh những vấn đề xã hội đang quan tâm theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Thông tin kinh tế đang tác động và có ý nghĩa như thế nào với công chúng; - Tìm hiểu vai trò và sự tác động của thông tin kinh tế trên báo chí hiện nay với sự phát triển của xã hội - Nghiên cứu, khảo sát, phân tích thực tiễn hoạt động của bản tin tài chính và vai trò của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong việc nâng cao chất lượng chương trình. - Nhu cầu tiếp nhận thông tin kinh tế của công chúng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó có những kiến nghị phù hợp trong cách thể hiện tác phẩm tin, bài phóng sự, kịch bản Bản tin tài chính để hấp dẫn được người xem - Đánh giá hiệu quả truyền thông về vấn đề kinh tế. Từ đó thấy rõ sự cần thiết của việc nâng cao tính chính luận trong thông tin kinh tế. Đặc biệt tính chính luận được thể hiện rõ được điểm mới trong việc truyền tải thông tin kinh tế như thế nào. - Dự báo xu hướng vận động, phát triển của chính luận báo chí trong thời gian tới, đồng thời giải pháp nâng cao vai trò của đội ngũ nhà báo thực hiện chương trình có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có khả năng bình luận, thể hiện rõ quan điểm của mình về 1 vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế nào đó.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1109
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Huyen Trang.doc5.18 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.