Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11008
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Authors: Bùi, Chí Trung
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Quân sự;Quốc phòng;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Hồ Chí Minh nói và viết về quân sự, quốc phòng; Phần thứ hai: Biên niên nội dung, Bảng chỉ mục tra cứu và Danh mục nguồn trích dẫn tài liệu.
Description: 457tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11008
ISBN: 9786045135389
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu tuong HCM ve duong loi.pdf29.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.