Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11007
Title: Chính sách đô thị - Tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị
Authors: Võ, Kim Cương
Keywords: Chính sách đô thị;Nhà quản lí đô thị
Issue Date: 2013
Publisher: Nxb. Xây dựng
Abstract: Nội dung cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở các tài liệu về chính sách đô thị từ các hội thảo quốc tế, các hội nghị toàn quốc về quản lý đô thị, các dự án nâng cao nang lực quy hoạch và quản lý đô thị. Ngoài phần mở đầu nội dung cuốn sách gồm 7 chương: Chương 1: Đô thị, đô thị hóa và vai trò của nhà nước. Chương 2: Tăng trưởng đô thị, môi trường và quy hoạch; Chương 3: Chính sách đất đai đô thị; Chương 4: Chính sách về nhà ở; Chương 5: Chính sách về cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị; Chương 6: Chính sách và tài chính đô thị; Chương 7: Xây dựng chính quyền đô thị.
Description: 209tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11007
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69chính sách đô thị.pdf5.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.