Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11000
Title: Di sản thế giới (Văn hóa - Tự nhiên - Hỗ hợp). Tập 1: Châu Á
Authors: Bùi, Đẹp
Keywords: Di sản thế giới;Văn hóa;Tư nhiên;Hỗn hợp;Châu Á
Issue Date: 1999
Publisher: Nxb.Trẻ
Abstract: Nội dung tập 1 giới thiệu những kiến trúc đầu tiên đến di sản thế giới; Tiêu chuẩn tuyển chọn di sản thế giới; Biểu tượng di sản thế giới; Số di sản thế giới được công nhận hàng năm; Bảy kỳ quan thế giới cổ đại; Danh sách di sản thế giới ở các nước châu Á.
Description: 243tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11000
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53. Di san the gioi T1.pdf7.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.