DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Thông tin : [22]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống: Thông tin chuyên đề số 4-2016
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - nhìn từ quan điểm các kỳ đại hội của Đảng: Thông tin chuyên đề số 3- 2016
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng trong đời sống tinh thần xã hội Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 2-2016
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 1-2016
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace Công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 6/2015
     (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com