Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10999
Title: Nhập môn lịch sử tâm lý học
Authors: Hergenhahn, B.R
Keywords: Lịch sử;Tâm lí học
Issue Date: 2003
Publisher: Nxb. Thống kê
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm những vấn đề về: Các triết giá Hy Lạp đầu tiên; Sau Aristotle: Tìm kiếm đời sống tốt lành; Khởi đầu của khoa học, triết học và tâm lý học cận đại; Thuyết duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận; Duy lý luận; Phong trào lãng mạn và hiện sinh luận; Những phát triển ban đầu trong sinh lý học và sự xuất hiện của tâm lý học thực nghiệm; Duy ý chí luận và cơ cấu luận các trường phái của tâm lý học đầu tiên; Ảnh hưởng của Darwin; Chức năng luận; Duy hành vi luận; Duy hành vi luận mới; Tâm lý học Gestalt; Thời kỳ đầu của việc chuẩn đoán, giải thích và điều trị bệnh tâm thần; Tâm phân học; Tâm lý học nhân văn; Tâm lý học hiện đại.
Description: 680tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10999
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68nhap mon lsutamly.pdf17.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.