Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10973
Title: Văn hóa Việt Nam xã hội và con người
Authors: Vũ, Khiêu
Keywords: văn hóa Việt Nam;Xã hội;Con người
Issue Date: 2000
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần một: Văn hóa Việt Nam từ góc nhìn lịch sử; Phần hai: Mấy quan điểm cơ bản về văn hóa Việt Nam; Phần ba: Mấy nhiệm vụ cụ thể của sự nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam ngày nay.
Description: 799tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10973
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van hoa viet nam xa hoi 560.pdf19.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.