Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1096
Title: Tác động của mạng xã hội đến hệ thống báo in của lực lượng công an (Khảo sát Báo Công an nhân dân, Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an Nghệ An từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2014)
Authors: Đồng, Thanh Hoàn
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Tác động;Mạng xã hội;Báo in;Lực lượng công an
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về tác động của mạng xã hội đến hệ thống báo in và khảo sát thực trạng của sự tác động này đến hệ thống báo in của lực lượng công an, tác giả đề xuất một số giải pháp phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của mạng xã hội đến hệ thống báo in của lực lượng công an.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1096
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dong Thanh Hoan.pdf3.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.