Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10957
Title: Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Vận dụng;Phát triển;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Chủ nghĩa xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Lao động
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương thứ nhất: Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Một số vấn đề phương pháp luận; Chương thứ hai: Lý luận về chủ nghĩa ở Việt Nam - Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương thứ ba: Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội góp phần vào phân tích bổ sung và phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta.
Description: 373tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10957
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van dung và phat trien sang tao TTHCM ve CNXH.pdf8.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.