Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10955
Title: Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới
Authors: Bùi, Đình Phong
Keywords: Vận dụng;Phát triển;Sáng tạo;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Sự nghiệp đổi mới
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động
Abstract: Ngoài chương mở đầu và 2 phần phụ lục thì nội dung cuốn sách gồm 6 chương: Chương mở đầu: Sự phát triển trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 1: Đảng ta với tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, Nhà nước và đại đoàn kết dân tộc; Chương 3: Đảng vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, xã hội; Chương 4: Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế; Chương 5: Đảng ta với tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay; Chương 6: Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.
Description: 468tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10955
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van dung va phat trien sang tao TTHCM trong SNDM.pdf15.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.