Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1095
Title: Đồ họa trong tác phẩm báo chí trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Đào, Thu Trang
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Đồ họa;Tác phẩm báo chí;Báo điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Hệ thống cơ sở lý luận về đồ họa trên báo chí nói chung và đồ họa trên báo mạng điện tử nói riêng làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu, khảo sát. - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng việc sử dụng đồ họa trong tác phẩm báo chí trên báo mạng điện tử VnExpress, Dantri và VnEconomy. Thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu và điều tra xã hội học nhằm thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá về những thành công, hạn chế của việc sử dụng đồ họa trong tác phẩm của chí trên các trang báo mạng trong diện khảo sát. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đồ họa trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1095
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Thu Trang.pdf4.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.