Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10934
Title: Triết lý phát triển ở Việt Nam: Mấy vấn đề cốt yếu
Authors: Phạm, Xuân Nam
Keywords: Triết lí;Phát triển;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 7 chương: Chương 1: Quan niệm về triết lý, triết lý phát triển; Chương 2: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội tổng quát; Chương 3: Triết lý về mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong phát triển; Chương 4: Quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, đô thị và nông thôn trong phát triển - những triết lý; Chương 5: Triết lý về bản sắc dân tộc và hiện đại hóa trong phát triển; Chương 6: Triết lý đạo đức và pháp luật trong phát triển xã hội; Chương 7: Triết lý về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong phát triển bền vững.
Description: 549tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10934
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Triet ly phat trien o Viet Nam may van de cot yeu.pdf14.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.