Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10931
Title: Giáo trình Quản lý nhà nước về đô thị (Dùng cho đào tạo Đại học Hành chính)
Keywords: Giáo trình;Quản lí nhà nước;Đô thị
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Nội dung giáo trình gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát chung về đô thị và đô thị hóa ở Việt Nam; Chương 2: Phương hướng, chính sách, biện pháp phát triển và quản lý đô thị ở Việt Nam; Chương 3: Những vấn đề chủ yếu của Quản lí nhà nước về đô thị.
Description: 154tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10931
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
quan ly nha nuoc va do thi.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.