Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1090
Title: Tư tưởng chính trị Hồ Quý Ly và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Văn Ân
Advisor: Trịnh, Thị Xuyến
Keywords: Tư tưởng chính trị;Hồ Quý Ly;Ý nghĩa;Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ hoàn cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIV đầu thể kỷ XV như là những cơ sở, tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Qúy Ly; nghiên cứu những nội dung cơ bản trong tư tưởng chính trị của Hồ Qúy Ly, từ đó rút ra ý nghĩa, vận dụng đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1090
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Van An.pdf679.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.