Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10868
Title: Đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ quận của Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Lê, Mạnh Hùng
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Đổi mới phương pháp;Tuyên truyền nghị quyết;Đảng bộ quận;Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về tuyên truyền và đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ quận, luận văn khảo sát thực trạng và đề xuất quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ các quận của Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10868
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00033125.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.