Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1085
Title: Vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Anh Quân
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Vai trò;Lãnh đạo;Tổ chức Đảng;Cơ sở đảng;Hoàn Kiếm;Hà Nội
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trọng tâm là tổ chức cơ sở đảng khối phường, từ đó luận văn đề xuất quan điểm, giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1085
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Anh Quan.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.