Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10834
Title: Tỉnh ủy Phú Thọ lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Chí Thanh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Hội Cựu chiến binh;Tỉnh ủy Phú Thọ
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn tỉnh ủy Phú Thọ lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Phú Thọ đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh trong thời gian tới.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10834
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031930.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.