Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10823
Title: Xây dựng đội ngũ giảng viên của trung tâm chính trị cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thu Thủy
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Giảng viên;Xây dựng;Trung tâm chính trị;Phú Thọ
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn xây dựng đội ngũ giảng viên của TTCT cấp huyện ở tỉnh Phú Thọ, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên của Trung tâm chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10823
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031918.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.