Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10817
Title: Quản lý nhà nước về văn hóa của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiện nay.
Authors: Nguyễn, Anh Quân
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Quản lý nhà nước;Văn hóa;Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm;Hà Nội
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN lĩnh vực văn hóa của UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường QLNN về văn hóa của UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thời gian tới.
Description: 129tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10817
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031912.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.