Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10802
Title: Quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí hình ảnh;Cán bộ y tế;Phòng chống đại dịch Covid-19;Báo mạng điện tử Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay, khảo sát thực trạng quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Vnexpress, Zing News và Tuổi trẻ Online, từ đó đánh giá thành công, hạn chế của công tác quản lý hình ảnh cán bộ y tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay để đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng thông tin hình ảnh của cán bộ y tế về phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.
Description: 124tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10802
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031988.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.