Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10799
Title: Quản trị kinh doanh báo chí ở tạp chí điện tử “Nhà đầu tư” và “Bất động sản Việt Nam”- từ góc nhìn quản lý báo chí truyền thông
Authors: Nguyễn, Phong Cầm
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Tạp chí điện tử;Quản trị kinh doanh báo chí;Quản lý báo chí truyền thông;Bất động sản Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận, tác giả khảo sát, đánh giá thực trạng quản trị kinh doanh báo chí, truyền thông ở tạp chí điện tử Nhà đầu tư và Bất động sản Việt Nam hiện nay, đánh giá chính xác ưu điểm, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp tăng cường quản trị kinh doanh báo chí, truyền thông ở tạp chí điện tử Nhà đầu tư và Bất động sản Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10799
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00032033.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.