Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1077
Title: Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ công chức hành chính huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đinh, Thị Hạnh
Advisor: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Văn hóa;Chính trị;Nâng cao;Cán bộ;Công chức;Hành chính;Sóc Sơn;Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài Phân tích làm rõ những khái niệm: văn hóa chính trị, văn hóa chính trị của cán bộ công chức hành chính. Phân tích cơ sở của việc nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ công chức hành chính huyện Sóc Sơn là yêu cầu tất yếu; Phân tích làm rõ thực trạng văn hóa chính trị của cán bộ công chức hành chính Huyện Sóc Sơn - Hà Nội, những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế đó; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ công chức hành chính huyện Sóc Sơn - Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở nước ta hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1077
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Hanh.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.